Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Proclaimer en privacyreglement

Stichting Kenteq

Kenteq is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Wij zullen uw melding zo spoedig mogelijk behandelen en eventueel actie ondernemen. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Privacyverklaring

De navolgende privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Stichting Kenteq.

1. Begripsbepalingen

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.2 Verwerking: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

2. Doel privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om u inzicht te geven in welke Persoonsgegevens Kenteq van u verwerkt en met welk doel en door welke partijen deze Verwerking plaatsvindt. Tevens geeft deze privacyverklaring u inzicht in uw rechten.

3. Verwerking van Persoonsgegevens

3.1 Kenteq verwerkt slechts Persoonsgegevens indien aan de voorwaarden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is voldaan.

3.2 Door bij het plaatsen van een bestelling of het verzenden van een formulier op ‘akkoord’ te klikken, geeft u toestemming tot verwerking van uw Persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG.

4. Doel Verwerking

Indien Kenteq u vraagt Persoonsgegevens te verstrekken, zal Kenteq het doel van de Verwerking van uw Persoonsgegevens duidelijk vermelden. Indien u een aanmeldformulier invult, worden de door u verstrekte Persoonsgegevens enkel verwerkt om uw aanmelding goed te laten verlopen. Indien u in één van de webshops van Kenteq een bestelling plaatst, worden uw adres- en betaalgegevens slechts gebruikt om de bestelling op de juiste manier te kunnen afhandelen. Het doel van het registreren van Persoonsgegevens is dan ook het op een juiste manier uitvoeren van de dienstverlening. Verder kunnen uw gegevens worden aangewend voor het op maat leveren van redactionele en commerciële informatie.

5. Gegevens die verwerkt worden

5.1 De volgende Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: voorletters, achternaam, geslacht, naw-gegevens, vaste- en mobiele telefoonnummers, e-mailadres, geboortedatum en geboorteplaats, naam werkgever, handtekening en betaalgegevens (rekeningnummer, naam rekeninghouder, bank).

5.2 Indien andere dan in het eerste lid genoemde Persoonsgegevens worden verwerkt, zal Kenteq duidelijk maken dat en voor welk doeleinde dit gebeurt.

6. Cookies

Kenteq maakt gebruik van zogenoemde cookies bij het aanbieden van haar diensten via haar websites. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De websites van Kenteq bevatten verschillende soorten cookies. Lees hier meer over in ons cookiestatement.

7. Verwerkende partijen

In uitzonderingsgevallen zal Kenteq de persoonsgegevens met nauwkeurig geselecteerde partners delen ten behoeve van het informeren over producten die uitgevoerd worden door Kenteq. Deze partners zijn brancheverenigingen en scholingsfondsen zoals OOM (opleiding ontwikkeling metaalbewerking), OTIB (het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) en stichting A+O Metalektro. Tevens zal Kenteq de persoonsgegevens delen met de nauwkeurig geselecteerde partners die in opdracht van Kenteq zorgdragen voor de uitvoer van de dienstverlening. Dit kan de uitvoer door een specifieke opleider zijn, de levering van bestellingen of met betrekking tot andere dienstverlening zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van Ervaringsassessments. Met de geselecteerde partners zijn afspraken gemaakt over het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG.

8. Recht op inzage, aanvulling, correctie, verwijdering of vernietiging

8.1 Voor een verzoek tot inzage, aanvulling, correctie, verwijdering of vernietiging van uw Persoonsgegevens kunt u zich schriftelijk (of per e-mail) tot Kenteq wenden.

8.2 Kenteq bericht u binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek of en in hoeverre aan uw verzoek voldaan zal worden. Een weigering wordt met redenen omkleed.

9. Beveiliging

Kenteq legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

10. Bewaartermijn

10.1 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

10.2 Persoonsgegevens mogen langer worden bewaard wanneer zij geanonimiseerd worden of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.

10.3 Kenteq draagt zorg dat de Persoonsgegevens na het verloop van de bewaartermijn veilig en definitief vernietigd worden.

11. Melding aan de AP

Kenteq draagt zorg dat – voor zover dit volgt uit de AVG – melding van gegevensverwerking wordt gedaan bij de bij wet aangestelde toezichthouder.

12. Contact

Voor de uitoefening van uw rechten of vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.