Verder in technisch vakmanschap
ISO 9001

Aanwijsbeleid

Uw rol bij het aanwijsbeleid

Vanuit uw rol als ondernemer heeft u de verantwoordelijkheid werknemers  werkzaamheden te laten verrichten die passen bij hun kennisniveau. Hiermee voorkomt u dat werknemers fouten maken door onwetendheid waarmee zij zichzelf en/of derden in gevaar brengen. Dit moet worden geborgd in uw aanwijsbeleid.

Aanwijsbeleid en de richtlijnen voor veilig werken

Binnen de Arbo wetgeving zijn richtlijnen opgesteld voor veilig werken. Hierin wordt beschreven dat u als ondernemer verantwoordelijk bent voor het creëren van een veilige werkomgeving voor uw werknemers. Dit betekent niet alleen dat u moet investeren in algemene en persoonlijke beschermingsmiddelen. U moet ook zorgdragen voor het instrueren van uw werknemers over de gevaren die hun werkzaamheden met zich meebrengen.

Wet- en regelgeving rondom aanwijsbeleid

Het aanwijsbeleid beperkt zich niet alleen tot de elektrotechniek maar is ook beschreven voor gastechniek. Bekende voorbeelden van een aanwijsbeleid zijn de BEI en VIAG, welke worden gehanteerd door de netbeheerders.

Gezien de gevaren heeft de wetgever verschillende wetten en regels uitgevaardigd, zoals de Arbowet, het Arbobesluit, Beleidsregels Arbowet en verschillende Normen. Binnen de normen worden het aanwijsbeleid en de daarbij behorende rollen uitgelegd.

Algemeen

Aanwijzing

De aanwijzing is voor werknemers die aan, met of nabij installaties werkzaamheden uitvoeren. Voor de aanwijzing kennen we verschillende niveaus:

 • Voldoend onderricht persoon
 • Vakbekwaam persoon
 • Werkverantwoordelijke
 • Installatieverantwoordelijke
   

Wanneer werknemers geen formele, schriftelijke benoeming hebben, mogen zij volgens de norm geen handelingen verrichten aan installaties. Het maakt hierbij niet uit welke andere opleidingen de werknemer gevolgd heeft of wat zijn functie is. Zolang er geen formele benoeming is, wordt er niet voldaan aan de eisen van de norm.

Zodra de aanwijzing van werknemers geregeld is, moeten ze (periodiek) geïnstrueerd worden. Het doel van de instructie is dat werknemers zich bewust zijn en blijven van de risico’s die werken aan of in de nabijheid van installaties met zich meebrengt en hierdoor minder ongelukken maken. Kenteq kan deze instructies voor uw werknemers (op maat) verzorgen. Aan het einde van de instructie ontvangt iedere deelnemer zijn of haar aanwijzing van de werkgever.

Aanwijsbeleid

Het aanwijsbeleid bestaat uit een aantal zaken:

 • Wie wordt aangewezen?
 • Op welk niveau worden werknemers aangewezen?
 • Welke werkinstructies krijgen werknemers mee?
 • Hoe worden de aanwijzingen geborgd?
 • De schriftelijke aanwijzingsbrief

Hoe moeten werknemers worden aangewezen?

Om al deze vragen te beantwoorden, hebben we bij Kenteq vakspecialisten die samen met u een compleet, op uw bedrijf toegespitst, aanwijsbeleid kunnen opzetten en de periodieke (her)instructie kunnen verzorgen.

Vragen? Advies nodig? Of wilt u een offerte om snel door te pakken?

Wanneer u een offerte-aanvraag doet, nemen we snel contact met u op om een maatwerktraject te bespreken. Natuurlijk benaderen we u ook snel als u eerst een adviesgesprek met ons wilt.

 

Processtappen

Hoe ziet een consultancy traject er nu precies uit?

De eerste stap is een analyse om te bepalen welke werkzaamheden er binnen uw bedrijf worden uitgevoerd. Hiervoor komt onze consultant bij uw bedrijf de werkzaamheden  observeren en verschillende werknemers interviewen.

De tweede stap is het ontwikkelen van werkinstructies. De werkinstructies worden zo opgezet dat ze passen binnen alle takken van uw bedrijf en daarmee direct bruikbaar zijn. Dit om helderheid, duidelijkheid en bovenal inzetbaarheid van uw werknemers te creëren of te behouden. Ook wordt er gekeken, welke werknemers op welk niveau kunnen worden aangewezen en welke werkinstructies daarbij passen. Dit om werknemers zonder belemmering hun werk te laten doen, maar toch geen afbreuk te doen aan de juridische verantwoordelijkheden van u als ondernemer.  

De derde stap is het bepalen van het kennisniveau van de werknemers. Dit is één van de voorwaarden waaraan de aanwijzing moet voldoen. Als werknemers het gewenste WEB-niveau van hun vakkennis niet aan kunnen tonen, kan dit door middel van een ervaringsassessment worden gemeten en gewaardeerd. Zo kan er alsnog een borging voor het niveau wordt bewerkstelligd.  

De vierde stap is het daadwerkelijk aanwijzen van werknemers, het borgen van de veiligheid en het vaststellen van de wettelijke verplichtingen van u als werkgever (denk in dit kader aan periodieke scholing van uw werknemers).  

Op basis van het hiervoor geconstateerde, moeten mensen door middel van een aanwijsbrief worden aangewezen. Het is belangrijk dat alle werknemers een schriftelijke benoeming ondertekenen, waarin hun type benoeming en bijbehorende verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven en dat het beleid gedekt is binnen uw organisatie.  

Vragen? Advies nodig? Of wilt u een offerte om snel door te pakken?

Wanneer u een offerte-aanvraag doet, nemen we snel contact met u op om een maatwerktraject te bespreken. Natuurlijk benaderen we u ook snel als u eerst een adviesgesprek met ons wilt.

 

Elektrotechniek

Wat zegt de NEN 3140 nu precies over de benoemingen en verantwoordelijkheden binnen de elektrotechniek? Waarop moet u uw aanwijzingen baseren? En hoe gaat een aanwijzing nu precies in zijn werk? Moeten al uw werknemers daadwerkelijk aangewezen worden? Kenteq kan u helpen bij de opzet en implementatie van uw aanwijsbeleid in het kader van de NEN 3140.

Elektriciteit en vooral het werken met elektriciteit brengt diverse gevaren met zich mee en daarom zijn elektrotechnische werkzaamheden in principe voorbehouden aan goed opgeleide vakmensen.

De wetgever heeft vanwege deze gevaren verschillende wetten en regelgevingen uitgevaardigd, zoals de Arbowet, het Arbobesluit, Beleidsregels Arbowet en verschillende Normen. Normen die speciaal met elektriciteit te maken hebben zijn o.a. de NEN 1010 en de NEN 3140.

Vanuit de Arbowetgeving gezien, kunnen de twee normen NEN 1010 en NEN 3140 als volgt worden gezien:

 • De NEN 1010 omschrijft hoe installaties ontworpen moeten zijn en is bedoeld om onveilige situaties te voorkomen.
 • De NEN 3140 omschrijft hoe er aan en in de nabijheid van elektrische installaties moet worden gewerkt en is bedoeld om onveilige handelingen te voorkomen.

Iedere werkgever die zijn werknemers elektrotechnische werkzaamheden laat verrichten is verplicht conform de norm NEN-EN 50110-1/NEN 3140 deze werknemers hiervoor aan te wijzen. Deze aanwijzing is gebaseerd op twee pilaren; één is de vaktechnische kennis gerelateerd aan een WEB-niveau en de tweede is de instructie in het kader van de NEN 3140. Volgens de NEN 3140 moet u als werkgever werknemers die elektrotechnische werkzaamheden verrichten instrueren en schriftelijk aanwijzen.

Vragen? Advies nodig? Of wilt u een offerte om snel door te pakken?

Wanneer u een offerte-aanvraag doet, nemen we snel contact met u op om een maatwerktraject te bespreken. Natuurlijk benaderen we u ook snel als u eerst een adviesgesprek met ons wilt.

 

Offerte aanvragen

Voor het beste resultaat wordt dit traject alleen als maatwerk aangeboden. Hierdoor wordt optimaal gerealiseerd dat uw medewerkers veilig werken, zich bewust zijn van eventuele risico's en daardoor uiteindelijk minder ongelukken veroorzaken.

Wanneer u een offerte-aanvraag doet, nemen we snel contact met u op om een maatwerktraject te bespreken. Natuurlijk benaderen we u ook snel als u eerst een adviesgesprek met ons wilt.