DE CURSIST KAN:

1. tekeningen lezen

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.    lezen van tekeningen van meetkundige lichamen: prisma's, cilinders, piramides, kegels, bakken

 

Rc

2.    lezen van werktekeningen van scheepsbouwkundige constructies

 

Pc

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.    lezen van tekeningen volgens de Amerikaanse projectiemethode

 

Rc

2.    lezen van tekeningen volgens de isometrische projectiemethode

 

Rc

3.    omschrijven van begrippen m.b.t. gebogen plaatvelden, zoals: neutrale lijn, diameter, straal, gebogen lijn

 

Bb

4.    interpreteren en construeren van meetkundige constructies:

·      hoeken construeren van 60° en 90°

·      hoeken doormidden delen

·      hoeken overbrengen

·      een lijnstuk verdelen in een willekeurig aantal gelijke stukken

·      de omtrek van een cirkel verdelen in resp. 4, 6, 8, en 12 gelijke stukken

 

Pc

5.    herkennen van meetkundige lichamen, zoals: prisma’s, cilinders, piramides en kegels

 

Rc

6.    opzoeken en verklaren van genormaliseerde mate-riaalaanduidingen aluminium, roestvaststaal, staal

 

Bb

7.    lezen van genormaliseerde aanduidingen op werktekeningen:

·      plaat, plat, profiel, pijp

·      lasaanduidingen

·      boutverbindingen

·      maattoleranties

·      vorm- en plaatstoleranties

 

Rc

 

 

DE CURSIST KAN:

2. uitslagen van plaatwerk maken

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.    (af)tekenen van uitslagen van prisma’s, cilinders en delen ervan, rekening houdend met plaatdikte en plaats van de lasnaad (de deellijnen komen in tenminste één aanzicht als ware lengte voor)

 

Rpm,c

2.    (af)tekenen van uitslagen van rechte cilinders die haaks of schuin op elkaar staan, rekening houdend met plaatdikte en lasnaad (de deellijnen komen in tenminste één aanzicht als ware lengte voor)

 

Ppm

3.    (af)tekenen van uitslagen van bakken rekening houdend met plaatdikte en lasnaad (grondvlak en bovenvlak zijn evenwijdig aan het horizontale projectievlak en hebben de vorm van een rechthoek of een regelmatige zeshoek)

 

Ppm

4.    (af)tekenen van uitslagen van hele of afgeknotte piramides, rekening houdend met plaatdikte en plaats van de lasnaad

 

Ppm

5.    (af)tekenen van uitslagen van hele of afgeknotte kegels, rekening houdend met plaatdikte en plaats van de lasnaad

 

Ppm

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.    construeren van uitslagen van prisma´s, cilinders of delen hiervan, waarbij de deellijnen in één aanzicht als ware lengte voorkomen:

·      de haakse doorsnede is gegeven of moet worden geconstrueerd

·      tekenen van de neutrale lijn in de haakse doorsnede

·      berekenen of opmeten van de ontwikkelde lengte van de neutrale lijn van de uitslag

 

Rpm

2.    construeren van uitslagen van rechte cilinders die haaks of schuin op elkaar staan, waarbij de deellijnen in tenminste één aanzicht als ware lengte voorkomen:

·      construeren van de aansnijdingslijnen

·      berekenen of opmeten van de lengte van de neutrale lijn van de uitslag

 

Ppm

3.    construeren van uitslagen van bakken, waarvan het grondvlak en het bovenvlak evenwijdig zijn aan het horizontale projectievlak:

·      grondvlak en/of bovenvlak hebben de vorm van een rechthoek of een regelmatige zeshoek

·      construeren van de uitslag door neerklappen of uitrollen van de zijvlakken over de neutrale lijn; de ware lente van de neutrale lijn opnemen uit één van de aanzichten

 

Rpm

4.    construeren van uitslagen van hele en afgeknotte piramides:

·      ware lengtes van ribben bepalen door omwenteling of constructie

·      ware vorm van het afgeknotte vlak construeren

 

Rpm

5.    construeren van uitslagen van hele en afgeknotte kegels:

·      ware lengtes van deellijnen bepalen door omwenteling of constructie

·      ware vorm van het afgeknotte vlak construeren

 

Rpm

 

 


DE CURSIST KAN:

3.de scheepsvorm relateren aan spantlijnen, waterlijnen, vertikalen en

sentlijnen

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.    tekenen van een horizontale doorsnede van de scheepsvorm (waterlijnen), vanuit een gegeven spantenvloer

 

Rpm

2.    tekenen van een vertikale langsdoorsnede van de scheepsvorm (vertikalen), vanuit een gegeven spantenvloer

 

Rpm

3.    tekenen van een willekeurige langsdoorsnede (sentlijnen), vanuit een gegeven spantenvloer

 

Rpm

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.    lezen en interpreteren van het lijnenplan:

·      Horizontaal: HS-lijn, verticalen, spantlijnen, waterlijnen, deklijnen

·      Vertikaal: basislijn, spantlijnen, vertikalen, deklijnen

·      Willekeurig: sentlijnen

·      Spantenvloer: HS-lijn, basislijn, waterlijnen, vertikalen, sentlijnen, spantlijnen, deklijn

 

Rc

 

 

DE CURSIST KAN:

4. vlakke platen afschrijven met behulp van een in de spantenvloer

voorkomende of te plaatsen werklijn

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.    afschrijven (vanuit een gegeven spantenvloer) van dwarsscheepse onderdelen, zoals: dwarsdrager, dwarsschot, knie, plaatspant, vrang, enz.

 

Ppm

2.    afschrijven (vanuit een gegeven spantenvloer) van langsscheepse onderdelen, zoals: bordes, dekplaat, huidplaat, kimkiel, langsdrager, langsschot, stringer, tanktop, enz. (de onderdelen staan loodrecht op het spantvlak)

 

Ppm

3.    afschrijven van onderdelen m.b.v. een rollijn, zoals: dekplaat, kimplaat, langsdrager, tanktop, enz.:

·      de rollijn staat in de gegeven vloer loodrecht op de spantlijnen

·      de ontwikkelde rollijn is recht

 

Ppm

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.    construeren van uitslagen van vlakke dwarsscheepse onderdelen:

·      een onderdeel in de spantenvloer plaatsen

·      de geometrie van het betreffende onderdeel vanuit de spantenvloer bepalen, gebruik makend van een orthogonaal assenstelsel, bestaande uit voorkomende of te plaatsen werklijnen

 

Rpm

2.    construeren van uitslagen van vlakke langsscheepse onderdelen:

·      onderdeel in de spantenvloer plaatsen

·      van het betreffende onderdeel de geometrie bepalen door de ene dimensie uit de spantenvloer op te nemen en de andere dimensie te bepalen vanaf de werktekening

 

Rpm

3.    construeren van uitslagen van vlakke platen m.b.v. een rollijn:

·      onderdeel in de vloer plaatsen

·      rollijn in de vloer plaatsen

·      rollijn ontwikkelen

·      van het betreffende onderdeel de geometrie

·      bepalen door de ene dimensie uit de spantenvloer op te nemen en de andere dimensie te bepalen m.b.v. de ontwikkelde rollijn

 

Rpm

 

 

DE CURSIST KAN:

5. afschrijven met behulp van hoogte-, breedte-, lengte- strooklatten

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.    de geometrische gegevens overbrengen op latten

 

Ppm

2.    afschrijven m.b.v. breedte- en hoogtelat van dwarsscheepse onderdelen, zoals: dwarsdrager, dwarsschot, knie,, plaatspant, vrang, enz.

 

Ppm

3.    afschrijven m.b.v. breedte- en lengtelat van langsscheepse, min of meer horizontale onderdelen, zoals: bordes, dekplaat, kimkiel, kimplaat, stringer, tanktop, vlakplaat, enz.

 

Ppm

4.    afschrijven m.b.v. hoogte-, en lengtelat van langsscheepse, min of meer vertikale onderdelen, zoals: langsdrager, langsschot, huidplaat (zijplaat), zaathout, enz.

 

Ppm

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.    de methode omschrijven voor het overbrengen van geometrische gegevens op latten (hoogtelat, breedtelat en lengtelat

 

Fp

 

 

DE CURSIST KAN:

6. plaat-, vorm- en aftekenlijnen coderen

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.    plaatvorm en aftekenlijnen coderen

 

Rc

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.    het orthogonaal assenstelsel toepassen

 

Rc

2.    de geometrische gegevens coderen (van punten de coördinaten bepalen)

 

Ff

3.    gegeven coordinaten de geometrie van het af te schrijven onderdeel bepalen door het uitzetten van punten in een orthogonaal assenstelsel

 

Rc

 

 


DE CURSIST KAN:

7. constructiedelen afschrijven met behulp van spantenvloer en

constructietekeningen met gebruik van afkortingen, termen en begrippen

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.    de afgeschreven onderdelen voorzien van afkortingen, termen en begrippen, zoals: BB, SB, TT, Gip, HS, de afk. van Centre Line, MZH, ZZH, RL, SPT, WD, WL, VK, enz.

 

Ppm

2.    aanbrengen van merktekens, zoals: centeren , aanhalen (markeren) en merken

 

Rpm

3.    aanbrengen van bewerkingstekens, zoals: Haaks, DKS, AKS, DKDR, AKDR

 

Rpm

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.    omschrijven van afkortingen in de scheepsbouw, zoals: ALL, VLL, BB, SB, DB, TT, Gip, HS, de afk. van Centre Line, MZH, ZZH, RL, SPT, WD, WL, VK

 

Ff

2.    verklaren van termen in de scheepsbouw

 

Bb

3.    benoemen van merktekens

 

Ff

4.    benoemen van bewerkingstekens

 

Ff

 

 

DE CURSIST KAN:

8. plaatdelen nesten in relatie met de aard van de scheidende bewerking

 

Praktijk

Specificatie

Taxonomie

1.    onderdelen en plaatdelen nesten in relatie met de scheidende bewerking, zoals: knippen, snijbranden en zagen

 

Rc

Theorie

Specificatie

Taxonomie

1.    kenmerken omschrijven bij het nesten t.b.v. knippen, rekening houdend met kniplijnen

 

Bb

2.    kenmerken omschrijven bij het nesten t.b.v. thermisch snijden, rekening houdend met de breedte van de snijspleet

 

Bb

3.    kenmerken beschrijven bij het nesten t.b.v. zagen, rekening houdend met de  breedte van de zaagsnede

 

Bb